cargando imágenes


muladhara yantra

svadhisthana yantra

manipura yantra

anahata yantra

vishuda yantra

ajna yantra

sahasrara yantra

timo yantra

hexahedro vortex

infinito vortex

pi vortex

unicursal vortex

orange vortex

vortex cuasiperiodico

pink vortex

cropcircle #1

cropcircle #2

cropcircle #3

semillas estelares #1

semillas estelares #2

semillas estelares #3

semillas estelares #4